Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS

Angimex tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

03/05/2021 | 16:34

Ngày 29/4/2021, Angimex đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đến tham dự Đại hội có HĐQT, Ban điều hành, các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại diện cho 16.447.930 cổ phần có quyền biểu quyết của Angimex.

Tại phiên họp, các cổ đông đã nghe các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2020 của HĐQT, báo cáo của TGĐ về kết quả kinh doanh, đầu tư, báo cáo tài chính, kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021, báo cáo của BKS, các tờ trình.

Các cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung trên với tỷ lệ đồng thuận cao.

Cũng trong Đại hội lần này, việc đề cử, ứng cử và bầu cử các vị trí trong HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 đã diễn ra. Kết quả, ông Lê Huỳnh Gia Hoàng đã trúng cử Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, ông Nguyễn Ái đã trúng cử Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Đại hội:

angimex to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2021
Quang cảnh Đại hội

angimex to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2021
Ông Ngọ Văn Trị – Phó Tổng Giám Đốc, Trưởng Ban Tổ chức thông qua danh sách các Ban chuyên trách và Quy chế làm việc tại Đại hội

angimex to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2021

Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 trình bày báo cáo Hội đồng quản trị và nội dung các Tờ trình

angimex to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2021
Ông Trần Hoàng An – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo Tổng Giám đốc

angimex to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2021
Ông Nguyễn Ái – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo Ban Kiểm soát

angimex to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2021
Ông Võ Phú Hưng – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử HĐQT, BKS

angimex to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2021
Các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử TV.HĐQT, TV.BKS

angimex to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2021
Các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 ra mắt Đại hội
 

Bài viết khác