Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Sửa đổi bổ sung lần thứ 11)
  2. 14:50 26/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Đính kèm Quy chế)
  2. 11:11 07/11/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Sửa đổi bổ sung lần thứ 10)
  2. 22:51 06/11/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán
  2. 08:54 05/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Đính kèm Quy chế)
  2. 16:57 30/06/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Đính kèm Quy chế)
  2. 16:55 30/06/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Sửa đổi bổ sung lần thứ 9)
  2. 16:45 30/06/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (sửa đổi, bổ sung lần thứ tám)
  2. 17:56 30/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát .
  2. 13:57 29/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Theo Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát).
  2. 13:57 29/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội dồng quản trị.
  2. 13:56 29/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Theo Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội dồng quản trị).
  2. 13:55 29/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
  2. 13:55 29/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ( Theo Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty).
  2. 13:54 29/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Sửa đổi lần thứ bảy).
  2. 13:53 29/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (theo Quyết định số 668/QĐ-HĐQT ngày 11/9/2018 của HĐQT).
  2. 13:52 12/09/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
  2. 13:52 26/04/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Theo Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty).
  2. 13:51 26/04/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Sửa đổi lần thứ sáu).
  2. 13:50 20/04/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc ban hành Quy chế trả lương, thưởng.
  2. 13:49 14/02/2016
  3. DOWNLOAD