Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Thông báo thay đổi Người có liên quan của Người nội bộ – Ông Võ Kim Nguyên, TV độc lập HĐQT – được bổ nhiệm làm TGĐ Công ty CP Louis Capital
  2. 15:08 25/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo đăng ký giao dịch bán 9.312.500 cổ phiếu AGM của Công ty CP Louis Holdings - Tổ chức có liên quan của Người nội bộ (Ông Vũ Ngọc Long – Phó Chủ tịch HĐQT) Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 09:48 25/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự của Ban Kiểm toán nội bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 14:38 22/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn (Mã Trái phiếu: AGMH2223001)
  2. 17:15 21/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty TNHH PwC (Việt Nam) đã ký Hợp đồng kiểm toán BCTC soát xét 6 tháng và BCTC kiểm toán năm 2022
  2. 15:21 21/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Trọng Tiến thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 17:40 12/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn (mua lại 30% giá trị Trái phiếu mã AGMH2223001 của Angimex, tương đương 90 tỷ đồng mệnh giá)
  2. 17:51 06/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 21:10 28/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 21:05 28/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT thường trực và miễn nhiệm Phó TGĐ phụ trách Kinh doanh
  2. 21:00 28/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về việc Từ nhiệm, miễn nhiệm và bầu thay thế TV.HĐQT và TV.BKS
  2. 19:56 28/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về việc Điều chỉnh KHKD năm 2022
  2. 19:54 28/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu: Cty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) – Tổ chức có liên quan của Người nội bộ (Ông Vũ Ngọc Long – Phó TGĐ Angimex) đã mua 23.200 cổ phiếu AGM
  2. 09:30 24/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về việc đã gởi Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường cho cổ đông và đăng tải Tài liệu ĐH lên website
  2. 17:00 07/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về Đơn từ nhiệm của Ông Hồ Lê Hoàng Anh – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty. Thời gian xin từ nhiệm kể từ ngày 30/5/2022.
  2. 15:46 30/05/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong năm 2022 giữa Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) với các đối tượng giao dịch có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty
  2. 16:12 25/05/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo giao dịch mua 100.000 cổ phiếu AGM của Ladophar - Tổ chức có liên quan của Người nội bộ (Ông Vũ Ngọc Long – Phó TGĐ AGM, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Ladophar)
  2. 15:36 17/05/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Kết quả giao dịch đã mua 160.000 cổ phiếu AGM của Cty CP Dược Lâm Đồng (LADOPHAR) – Tổ chức có liên quan của Người nội bộ (Ông Vũ Ngọc Long – Phó TGĐ AGM)
  2. 17:24 12/05/2022
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT thống nhất tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ: 30/5/2022 (Thứ hai). Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến ngày 28/06/2022 (Thứ ba). Nội dung trình ĐHĐCĐ: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 và các nội dung khác.
  2. 14:32 07/05/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo giao dịch mua 160.000 cổ phiếu AGM của Tổ chức có liên quan (Công ty CP Dược Lâm Đồng) của Người nội bộ (Ông Vũ Ngọc Long – Phó TGĐ AGM)
  2. 15:09 04/05/2022
  3. DOWNLOAD