Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Báo cáo Kết quả giao dịch đã mua 160.000 cổ phiếu AGM của Cty CP Dược Lâm Đồng (LADOPHAR) – Tổ chức có liên quan của Người nội bộ (Ông Vũ Ngọc Long – Phó TGĐ AGM)
  2. 17:24 12/05/2022
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT thống nhất tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ: 30/5/2022 (Thứ hai). Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến ngày 28/06/2022 (Thứ ba). Nội dung trình ĐHĐCĐ: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 và các nội dung khác.
  2. 14:32 07/05/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo giao dịch mua 160.000 cổ phiếu AGM của Tổ chức có liên quan (Công ty CP Dược Lâm Đồng) của Người nội bộ (Ông Vũ Ngọc Long – Phó TGĐ AGM)
  2. 15:09 04/05/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về Quyết định khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An đối với Ông Đỗ Thành Nhân
  2. 11:17 21/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông qua đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của Ông Đỗ Thành Nhân kể từ ngày 19/4/2022. Bầu thay thế ông Trịnh Văn Bảo giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 19/4/2022. Tiếp nhận đơn từ nhiệm vị trí TV.HĐQT của Ông Đỗ Thành Nhân và thống nhất trình ĐHĐCĐ tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.
  2. 23:36 20/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Trích lục Nghị quyết số 145/NQ-HĐQT ngày 07/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch giữa Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang với Công ty CP Louis Holdings (tổ chức có liên quan của Người nội bộ).
  2. 15:41 07/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Trích lục Nghị quyết số 146/NQ-HĐQT ngày 07/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) mua 2% phần vốn góp tại Công ty TNHH Angimex Furious (AGM Furious), tăng tỷ lệ sở hữu của Angimex là 51% Vốn điều lệ
  2. 15:40 07/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 10:33 06/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thành lập Công ty TNHH MTV Kỷ nguyên xanh Angimex
  2. 13:57 05/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thành lập Công ty TNHH MTV Thu mua lương thực Angimex
  2. 13:56 05/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020, chi trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
  2. 09:33 23/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Đơn từ nhiệm của Ông Trần Ngọc Thạch – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Thời gian Ông Trần Ngọc Thạch xin từ nhiệm kể từ ngày 21/03/2022
  2. 17:21 22/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Bổ nhiệm Ông Bùi Việt Dũng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh Thương mại dịch vụ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
  2. 13:43 22/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Hội đồng quản trị thông qua chủ trương hợp tác giữa Angimex với Chính phủ nước Cộng hòa Sierra Leone trong lĩnh vực Nông nghiệp và Chế biến lương thực
  2. 14:34 17/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT các nội dung liên quan đến hoạt động của Angimex
  2. 15:00 15/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thay đổi nội dung Người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 18:00 04/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông VŨ NGỌC LONG giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
  2. 16:40 04/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Miễn nhiệm Ông Võ Thanh Bào thôi làm Tổng Giám đốc và thôi là Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang. Bổ nhiệm Ông Huỳnh Thanh Tùng làm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang. Thời gian: Kể từ ngày 04/03/2022.
  2. 09:50 04/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, lãi suất cố định, đáo hạn năm 2023: Khối lượng phát hành (theo mệnh giá): Ba trăm tỷ đồng
  2. 17:18 03/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
  2. 08:57 03/03/2022
  3. DOWNLOAD