Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam đã ký Hợp đồng soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính số 196/2024/HĐKT-AFCVN ngày 12/6/2024
  2. 11:35 12/06/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về Nghị quyết số 321/NQ-HĐQT ngày 04/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang về việc thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản Người sở hữu Trái phiếu mã AGMH2223001
  2. 15:58 05/06/2024
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
  2. 17:55 29/05/2024
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Công ty Angimex nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty của Bà Đào Minh Thảo kể từ ngày 01/6/2024.
  2. 15:33 27/05/2024
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng 100% vốn góp của Angimex tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao Angimex (AGM Agritech)
  2. 11:07 27/05/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 28
  2. 14:04 22/05/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin các Quyết định của Cục Thuế tỉnh An Giang
  2. 17:42 17/05/2024
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về việc HĐQT thông qua bán tài sản là Nhà máy Chế biến lúa gạo Bình Thành cho Công ty Cổ phần APC Holdings
  2. 17:21 09/05/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi năm 2023 (Mã Trái phiếu: AGMH2123001, AGMH2223001)
  2. 18:01 26/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về việc thay đổi nhân sự đối với chức danh Chủ tịch UBKT: Miễn nhiệm Ông Võ Kim Nguyên và Bổ nhiệm Ông Chu Văn Dũng
  2. 16:54 26/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ (cổ phiếu GKM)
  2. 17:24 19/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về việc nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Võ Kim Nguyên - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
  2. 17:23 19/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về Biện pháp và Lộ trình khắc phục cổ phiếu AGM bị cảnh báo và bị kiểm soát kể từ ngày 05/4/2024
  2. 13:55 11/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT bổ nhiệm Ông Cao Phước Qui làm Chuyên viên Kiểm toán nội bộ – Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 17:09 05/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định và Thông báo của Sở GDCK TP.HCM cùng ngày 01/4/2024: Quyết định số 133/QĐ-SGDHCM về việc đưa cố phiếu ra khỏi diện kiểm soát và Thông báo số 651/TB-SGDHCM về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu
  2. 17:05 03/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Các Quyết định và Thông báo của Sở GDCK TP.HCM cùng ngày 29/3/2024: Quyết định số 128/QĐ-SGDHCM về việc đưa cố phiếu vào diện cảnh báo, Quyết định số 129/QĐ-SGDHCM về việc chuyển cổ phiếu từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát và Thông báo số 642/TB-SGDHCM về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu
  2. 17:04 02/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu năm 2023 (Mã Trái phiếu: AGMH2123001, AGMH2223001)
  2. 17:45 29/03/2024
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về Thời gian và Địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, đã gởi Thông báo mời họp cho cổ đông và đã đăng tải tài liệu họp lên Website
  2. 16:48 28/03/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2023 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 16:01 26/03/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định số 125/QĐ-SGDHCM ngày 19/3/2024 của Sở GDCK TP.HCM về việc chuyển cổ phiếu AGM từ diện đình chỉ giao dịch sang diện kiểm soát kể từ ngày 21/3/2024
  2. 11:05 20/03/2024
  3. DOWNLOAD