Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang thay đổi lần thứ 24.
  2. 11:07 07/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
  2. 11:06 04/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Hoàng An.
  2. 11:05 04/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với Ông Vũ Tiến Hùng.
  2. 11:04 04/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu AGM của cổ đông lớn: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim.
  2. 13:56 31/05/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo của Ông Đỗ Thành Nhân về việc trở thành Cổ đông lớn, Nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu AGM – Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (ANGIMEX)
  2. 12:29 27/05/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định số 1889/QĐ-CT ngày 20/5/2021 của Cục Thuế tỉnh An Giang về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.
  2. 12:39 21/05/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex).
  2. 12:17 20/05/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết ban kiểm soát Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã bầu Ông NGUYỄN ÁI tiếp tục giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty – Nhiệm kỳ 2021 – 2025
  2. 12:46 29/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết của HĐQT về việc Bổ nhiệm Ông LÊ HUỲNH GIA HOÀNG giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Nhiệm kỳ 2021 – 2025.
  2. 12:16 29/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết của HĐQT về các Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2021.
  2. 13:49 09/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. NQ02_Lan51:Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
  2. 13:44 23/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. NQ02_Lan50:Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  2. 13:39 05/02/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết của HĐQT về việc Chấm dứt hoạt động các Chi nhánh, Cửa hàng trực thuộc Angimex, chuyển sang trực thuộc các Công ty con.
  2. 12:15 22/12/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết của HĐQT về việc Bổ nhiệm Ông Trần Hoàng An tiếp tục là Tổng Giám Đốc – Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang.
  2. 12:13 22/12/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết số 338/NQ-HĐQT, ngày 2/7/2020 của Hội đồng quản trị.
  2. 13:22 02/07/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định số 335/QĐ-XNK, ngày 30/6/2020 của Hội đồng quản trị.
  2. 13:25 30/06/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết số 334/NQ-HĐQT, ngày 30/6/2020 của Hội đồng quản trị.
  2. 13:23 30/06/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020 điều chỉnh.
  2. 12:10 26/05/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Thời gian và Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.
  2. 12:10 26/05/2020
  3. DOWNLOAD
Hotline Hotline