Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Ông Hồ Đăng Dân giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025
  2. 17:51 23/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết của HĐQT về việc mua thiết bị y tế hỗ trợ các cơ sở y tế trong tỉnh An Giang phòng chống dịch Covid-19
  2. 21:09 22/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Bổ nhiệm Ông Đỗ Thành Nhân là Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 21:02 22/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT miễn nhiệm và bổ nhiệm TV.HĐQT và BKS, điều chỉnh kế hoạch Kinh doanh 2021, phát hành cổ phiếu ESOP
  2. 20:39 22/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết của HĐQT về việc thành lập các công ty con trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 17:18 05/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, từ trực tiếp sang trực tuyến.
  2. 17:24 30/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về việc đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
  2. 14:56 29/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định của Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Ông Trần Vũ Đình Thi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh Lương thực của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 16:25 23/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang thay đổi lần thứ 24.
  2. 11:07 07/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
  2. 11:06 04/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Hoàng An.
  2. 11:05 04/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với Ông Vũ Tiến Hùng.
  2. 11:04 04/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu AGM của cổ đông lớn: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim.
  2. 13:56 31/05/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo của Ông Đỗ Thành Nhân về việc trở thành Cổ đông lớn, Nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu AGM – Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (ANGIMEX)
  2. 12:29 27/05/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định số 1889/QĐ-CT ngày 20/5/2021 của Cục Thuế tỉnh An Giang về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.
  2. 12:39 21/05/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex).
  2. 12:17 20/05/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết ban kiểm soát Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã bầu Ông NGUYỄN ÁI tiếp tục giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty – Nhiệm kỳ 2021 – 2025
  2. 12:46 29/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết của HĐQT về việc Bổ nhiệm Ông LÊ HUỲNH GIA HOÀNG giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Nhiệm kỳ 2021 – 2025.
  2. 12:16 29/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết của HĐQT về các Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2021.
  2. 13:49 09/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. NQ02_Lan51:Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
  2. 13:44 23/03/2021
  3. DOWNLOAD