Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. CBTT về việc HĐQT Angimex thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của Angimex tại Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn – An Giang (Sagico)
  2. 18:36 06/02/2024
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Nghị quyết số 299/NQ-HĐQT ngày 06/02/2024 của HĐQT Angimex thông qua việc Angimex và Công ty con của Angimex ký kết các hợp đồng, giao dịch trong năm 2024 với các đối tượng có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT
  2. 18:32 06/02/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về Nghị quyết số 02/NQ-NSHTP ngày 05/02/2024 của Chủ sở hữu Trái phiếu mã AGMH2223001
  2. 15:30 05/02/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo về việc Angimex chốt danh sách Chủ sở hữu trái phiếu AGMH2223001 để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản (Điều chỉnh Nghị quyết HĐQT về nội dung thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản)
  2. 16:04 09/01/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Văn bản cam kết tính chính xác của Danh sách Chủ sở hữu Trái phiếu AGMH2223001 để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản
  2. 09:34 04/01/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo về việc Angimex chốt danh sách Chủ sở hữu trái phiếu AGMH2223001 để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản
  2. 17:16 03/01/2024
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Nghị quyết của HĐQT Angimex thông qua chủ trương chuyển nhượng Giai đoạn 1 một phần vốn góp của Angimex tại Công ty TNHH Angimex Furious (tương ứng 21% Vốn điều lệ) cho Công ty cổ phần The Golden Group.
  2. 16:44 19/12/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cố phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua (theo Nghị quyết số 286/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/11/2023).
  2. 16:52 08/12/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về việc sửa đổi Điều lệ
  2. 22:49 06/11/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
  2. 22:49 06/11/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về Đơn đề nghị từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Trung Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị.
  2. 17:43 02/11/2023
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2574/QĐ-XPHC ngày 26/10/2023 của Cục Thuế tỉnh An Giang đối với Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 17:45 27/10/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty Ladophar (Tổ chức có liên quan của Người nội bộ)
  2. 17:23 23/10/2023
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về Thời gian và Địa điểm ĐHĐCĐ Bất thường năm 2023, đã gởi Thông báo mời họp cho cổ đông và đã đăng tải tài liệu họp lên Website
  2. 11:54 14/10/2023
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về việc Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 19:02 26/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về việc Miễn nhiệm và Bổ nhiệm Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 19:02 26/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu AGMH2223001 để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSDC
  2. 16:34 22/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu AGMH2123001 để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSDC
  2. 16:01 22/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thư gửi Cổ đông về việc Cổ phiếu AGM bị đình chỉ giao dịch
  2. 17:40 21/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo của Công ty CP Chứng khoán APG về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu
  2. 11:38 18/09/2023
  3. DOWNLOAD