Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Thông báo đăng ký bán cổ phần AGM của công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)
  2. 14:31 15/08/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự: Bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán
  2. 15:06 06/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Trần Vũ Đình Thi và Phó Tổng Giám đốc Quách Tất Liệt
  2. 10:53 04/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 16:42 30/06/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Ngày 22/5/2023, CTCP Xuất nhập khẩu An Giang và CTCP Chứng khoán APG đã ký Hợp đồng tư vấn giải pháp tái cấu trúc cho 02 (hai) gói trái phiếu đang lưu hành (Mã AGMH2123001 và Mã AGMH2223001) của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 09:36 23/05/2023
  1. Thông báo thay đổi nhân sự Người nội bộ
  2. 16:50 30/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo xác nhận hiệu lực của Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  2. 18:04 27/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 29/12
  2. 14:45 26/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 21:10 28/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
  2. 07:43 22/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
  2. 13:43 03/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thư thông báo về việc thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Angimex.
  2. 13:33 09/11/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Thư thông báo về việc thành lập Công ty TNHH Lương thực Angimex.
  2. 13:31 01/10/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM: Thông báo Hủy Ngày Đăng ký cuối cùng (ngày 17/3/2020).
  2. 13:16 18/05/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM: Ngày Đăng ký cuối cùng để chốt lại Danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 19/5/2020.
  2. 13:15 18/05/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo về việc sử dụng hóa đơn điện tử.
  2. 12:52 29/02/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin số 419/XNK-CBTT ngày 26/8/2019 về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang – Cửa hàng Gạo Angimex – Thoại Sơn.
  2. 15:07 11/10/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang – Cửa hàng Gạo Angimex – Thoại Sơn ngày 9/10/2019.
  2. 15:05 09/10/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Angimex được công nhận Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018.
  2. 12:45 05/10/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin số 278/XNK-CBTT ngày 6/6/2019 về việc chấm dứt hoạt động của các Chi nhánh và Văn phòng đại diện trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
  2. 15:04 23/09/2019
  3. DOWNLOAD