Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Thông báo số 592/TB-SGDHCM ngày 19/3/2024 của Sở GDCK TP.HCM về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu: Chuyển cổ phiếu AGM từ diện đình chỉ giao dịch sang diện kiểm soát kể từ ngày 21/3/2024, Giá tham chiếu trong ngày giao dịch trở lại là 6.280 đồng/cổ phiếu, Biên độ giao dịch giá trong ngày giao dịch trở lại: +/- 20%
  2. 11:11 20/03/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi Người có liên quan của Ông Võ Kim Nguyên – Thành viên độc lập HĐQT
  2. 20:35 22/12/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về tình hình khắc phục cổ phiếu bị cảnh báo (đính kèm văn bản số 617/CV-XNK ngày 06/12/2023)
  2. 17:15 06/12/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Đính chính Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị
  2. 16:31 08/11/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị
  2. 22:49 06/11/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty Ladophar (Tổ chức có liên quan của Người nội bộ)
  2. 17:22 23/10/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  2. 19:27 13/10/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu AGMH2223001 để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSDC
  2. 16:01 22/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu AGMH2123001 để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSDC
  2. 16:00 22/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo đăng ký bán cổ phần AGM của công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)
  2. 14:31 15/08/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự: Bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán
  2. 15:06 06/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Trần Vũ Đình Thi và Phó Tổng Giám đốc Quách Tất Liệt
  2. 10:53 04/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 16:42 30/06/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Ngày 22/5/2023, CTCP Xuất nhập khẩu An Giang và CTCP Chứng khoán APG đã ký Hợp đồng tư vấn giải pháp tái cấu trúc cho 02 (hai) gói trái phiếu đang lưu hành (Mã AGMH2123001 và Mã AGMH2223001) của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 09:36 23/05/2023
  1. Thông báo thay đổi nhân sự Người nội bộ
  2. 16:50 30/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo xác nhận hiệu lực của Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  2. 18:04 27/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 29/12
  2. 14:45 26/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 21:10 28/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
  2. 07:43 22/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
  2. 13:43 03/03/2021
  3. DOWNLOAD