Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 (Có đính kèm các biểu mẫu) (Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022)
  2. 16:59 23/11/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022
  2. 16:58 23/11/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường Lần 2 năm 2022, Chương trình Đại hội và Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội
  2. 15:30 23/11/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về Đơn đề nghị từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị (Ông Hồ Đăng Dân) và thành viên Ban Kiểm soát (Ông Dương Thanh Bình và Bà Huỳnh Thị Kim Oanh)
  2. 15:21 23/11/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định của HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022
  2. 17:03 22/11/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo số 1953/TB-SGDHCM ngày 21/10/2022 của HOSE về Ngày đăng ký cuối cùng
  2. 16:14 02/11/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo số 1375/TB-CNVSD ngày 28/10/2022 của VSD về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách Người sở hữu chứng khoán
  2. 16:13 01/11/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về Ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022
  2. 08:33 24/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 - LẦN 2
  2. 08:31 23/10/2022
  1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  2. 20:01 28/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  2. 19:53 28/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Giấy đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2021 - 2025 của cổ đông Công ty Cổ phần Louis Holdings (sở hữu 9.312.500 cổ phần, tương đương 51,15% vốn điều lệ AGM)
  2. 17:00 27/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Giấy đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2021 - 2025 của cổ đông Công ty Cổ phần Louis Holdings (sở hữu 9.312.500 cổ phần, tương đương 51,15% vốn điều lệ AGM)
  2. 17:00 27/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (đã cập nhật)
  2. 17:00 21/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 (Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022)
  2. 18:04 07/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  2. 18:03 07/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  2. 17:34 07/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo của HOSE về Ngày Đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
  2. 17:00 19/05/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo của VSD về Ngày Đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
  2. 16:00 19/05/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  2. 15:42 06/05/2022
  3. DOWNLOAD