Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Thông báo thay đổi nhân sự Người nội bộ
  2. 16:50 30/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 20:03 29/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm TV.HĐQT và TV.BKS – 29.12.2022
  2. 20:02 29/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và việc Dừng thực hiện đối với các phương án phát hành cổ phiếu của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 20:00 29/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ngày 29/12/2022
  2. 19:50 29/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Giấy đề cử của Nhóm cổ đông sở hữu 2.069.200 cổ phần, tương đương 11,37% VĐL, đề cử ông Phạm Trung Kiên làm TV.HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 11:30 28/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Giấy đề cử của Nhóm cổ đông sở hữu 2.069.200 cổ phần, tương đương 11,37% VĐL, đề cử ông Huỳnh Minh Phương làm TV.BKS Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 11:30 28/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (chỉnh sửa, bổ sung lần 2)
  2. 11:15 28/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về Đơn đề nghị từ nhiệm chức danh TV.HĐQT của Ông Nghiêm Hải Anh – TV.HĐQT
  2. 10:46 28/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Giấy đề cử của Nhóm cổ đông sở hữu 2.250.800 cổ phần, tương đương 12,37% VĐL, đề cử ông Nguyễn Đồng Giang làm TV.HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 18:31 27/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo xác nhận hiệu lực của Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  2. 18:04 27/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về việc Rút Đơn từ nhiệm của ông Hồ Đăng Dân – Thành viên HĐQT – và ông Dương Thanh Bình – Thành viên BKS
  2. 17:49 27/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (chỉnh sửa, bổ sung lần 1)
  2. 20:23 26/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 29/12
  2. 14:45 26/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 sau thời gian tạm hoãn do cần bổ sung tài liệu trình Đại hội
  2. 14:42 26/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo về việc tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 14/12/2022
  2. 21:05 13/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về việc tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 14/12/2022
  2. 21:05 13/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về việc Angimex nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Vũ Ngọc Long – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
  2. 18:12 10/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 (Có đính kèm các biểu mẫu) (Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022)
  2. 16:59 23/11/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  2. 16:58 23/11/2022
  3. DOWNLOAD