Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Công bố thông tin về Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
  2. 17:02 14/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
  2. 17:01 14/09/2023
  1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  2. 17:25 29/06/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Hồ sơ đề cử Nguyễn Đoàn Mạnh Hiếu - ứng viên TV.HĐQT thay thế trong nhiệm kỳ 2021-2025 của nhóm cổ đông
  2. 15:15 28/06/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Hồ sơ đề cử Ông Đỗ Minh Đức - ứng viên TV.HĐQT thay thế trong nhiệm kỳ 2021-2025 của nhóm cổ đông
  2. 15:12 28/06/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 (Có đính kèm các biểu mẫu) (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)
  2. 10:39 28/06/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (đã chỉnh sửa, bổ sung)
  2. 10:37 28/06/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  2. 18:12 07/06/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Giấy uỷ quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  2. 18:11 07/06/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  2. 18:10 07/06/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định số 240/QĐ-HĐQT ngày 06/6/2023 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  2. 17:50 06/06/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo số 894/TB-SGDHCM ngày 15/5/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về Ngày đăng ký cuối cùng
  2. 17:44 06/06/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo số 850/TB-CNVSD ngày 12/5/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh tại TP.HCM về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
  2. 17:44 06/06/2023
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán AGM thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày 30/5/2023 (Thứ ba)
  2. 17:43 06/06/2023
  3. DOWNLOAD
  1. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
  2. 16:29 09/05/2023
  1. Thông báo thay đổi nhân sự Người nội bộ
  2. 16:50 30/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 20:03 29/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm TV.HĐQT và TV.BKS – 29.12.2022
  2. 20:02 29/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và việc Dừng thực hiện đối với các phương án phát hành cổ phiếu của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 20:00 29/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ngày 29/12/2022
  2. 19:50 29/12/2022
  3. DOWNLOAD