Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  2. 20:01 28/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  2. 19:53 28/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Giấy đề cử ứng viên thành viên Ban Kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2021 - 2025 của cổ đông Công ty Cổ phần Louis Holdings (sở hữu 9.312.500 cổ phần, tương đương 51,15% vốn điều lệ AGM)
  2. 17:00 27/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Giấy đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2021 - 2025 của cổ đông Công ty Cổ phần Louis Holdings (sở hữu 9.312.500 cổ phần, tương đương 51,15% vốn điều lệ AGM)
  2. 17:00 27/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (đã cập nhật)
  2. 17:00 21/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 (Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022)
  2. 18:04 07/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  2. 18:03 07/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  2. 17:34 07/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo của HOSE về Ngày Đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
  2. 17:00 19/05/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo của VSD về Ngày Đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
  2. 16:00 19/05/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  2. 15:42 06/05/2022
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT thống nhất tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ: 30/5/2022 (Thứ hai). Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến ngày 28/06/2022 (Thứ ba). Nội dung trình ĐHĐCĐ: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 và các nội dung khác.
  2. 13:00 06/05/2022
  3. DOWNLOAD
  1. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022.
  2. 17:37 05/05/2022
  1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  2. 15:10 15/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  2. 15:00 15/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (đã cập nhật)
  2. 10:39 07/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông tin về việc Đề cử TV.HĐQT thay thế của Cổ đông lớn Công ty CP Louis Holdings
  2. 14:37 03/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo năm 2021 của Hội đồng quản trị (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
  2. 20:26 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo năm 2021 của Tổng Giám đốc (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
  2. 20:25 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
  2. 20:25 22/02/2022
  3. DOWNLOAD