Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  2. 17:16 25/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Hồ sơ đề cử Chu Văn Dũng - ứng viên Thành viên độc lập HĐQT thay thế trong nhiệm kỳ 2021-2025 của nhóm cổ đông
  2. 16:26 24/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 (Có đính kèm các biểu mẫu)
  2. 13:41 22/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (đã chỉnh sửa, bổ sung lần 02)
  2. 13:41 22/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (đính kèm tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)
  2. 15:12 15/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (đã chỉnh sửa, bổ sung lần 01)
  2. 15:11 15/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  2. 16:08 28/03/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  2. 16:08 28/03/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Giấy uỷ quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  2. 16:01 28/03/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định số 109/QĐ-HĐQT ngày 25/3/2029 của HĐQT về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  2. 09:59 25/03/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo số 407/TB-CNVSDC ngày 29/02/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
  2. 11:15 05/03/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
  2. 19:00 28/02/2024
  3. DOWNLOAD
  1. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
  2. 09:59 28/02/2024
  1. Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  2. 22:48 06/11/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Hồ sơ đề cử Ông Nguyễn Hữu Phú - ứng viên TV.HĐQT thay thế trong nhiệm kỳ 2021-2025 của nhóm cổ đông
  2. 10:30 05/11/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 (Có đính kèm các biểu mẫu)
  2. 19:58 04/11/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (Đính kèm Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)
  2. 19:56 04/11/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (đã chỉnh sửa, bổ sung)
  2. 19:56 04/11/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về Đơn đề nghị từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Trung Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị.
  2. 17:43 02/11/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  2. 09:00 14/10/2023
  3. DOWNLOAD