Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  2. 22:48 06/11/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Hồ sơ đề cử Ông Nguyễn Hữu Phú - ứng viên TV.HĐQT thay thế trong nhiệm kỳ 2021-2025 của nhóm cổ đông
  2. 10:30 05/11/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 (Có đính kèm các biểu mẫu)
  2. 19:58 04/11/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (Đính kèm Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)
  2. 19:56 04/11/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (đã chỉnh sửa, bổ sung)
  2. 19:56 04/11/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về Đơn đề nghị từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Trung Kiên – Thành viên Hội đồng quản trị.
  2. 17:43 02/11/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  2. 09:00 14/10/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Giấy uỷ quyền Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  2. 19:27 13/10/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  2. 19:27 13/10/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định số 535/QĐ-HĐQT ngày 13/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  2. 19:26 13/10/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
  2. 15:43 21/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
  2. 17:02 14/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
  2. 17:01 14/09/2023
  1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  2. 17:25 29/06/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Hồ sơ đề cử Nguyễn Đoàn Mạnh Hiếu - ứng viên TV.HĐQT thay thế trong nhiệm kỳ 2021-2025 của nhóm cổ đông
  2. 15:15 28/06/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Hồ sơ đề cử Ông Đỗ Minh Đức - ứng viên TV.HĐQT thay thế trong nhiệm kỳ 2021-2025 của nhóm cổ đông
  2. 15:12 28/06/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 (Có đính kèm các biểu mẫu) (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)
  2. 10:39 28/06/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (đã chỉnh sửa, bổ sung)
  2. 10:37 28/06/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  2. 18:12 07/06/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Giấy uỷ quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  2. 18:11 07/06/2023
  3. DOWNLOAD