Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2021
  2. 17:00 18/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính riêng Quý 3 năm 2021
  2. 17:00 18/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình Lợi nhuận Quý 3 năm 2021 giảm so với Quý 3 năm 2020
  2. 16:59 18/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021
  2. 15:23 13/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021
  2. 15:22 13/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình lợi nhuận 6 tháng Năm 2021 so với 6 tháng Năm 2020
  2. 15:15 13/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính riêng Quý II năm 2021
  2. 15:31 19/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý II năm 2021.
  2. 15:31 19/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình Lợi nhuận Quý 2 năm 2021 so với Quý 2 năm 2020.
  2. 15:30 19/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý I năm 2020.
  2. 01:16 29/05/2021
  1. Báo cáo Tài chính riêng Quý I năm 2021.
  2. 01:32 19/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý I năm 2021.
  2. 01:31 19/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình Lợi nhuận Quý 1 năm 2021 giảm so với Quý 1 năm 2020.
  2. 01:30 19/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán.
  2. 01:30 24/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.
  2. 01:29 24/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình Lợi nhuận 2020 giảm so với 2019.
  2. 01:28 24/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính riêng Quý IV năm 2020.
  2. 01:27 20/01/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý IV năm 2020.
  2. 01:26 20/01/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình Lợi nhuận Quý IV/2020 giảm so với Quý IV/2019.
  2. 01:26 20/01/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính riêng Quý III năm 2020.
  2. 01:25 19/10/2020
  3. DOWNLOAD