Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 – Năm 2023 và Giải trình Lợi nhuận Quý 4 năm 2023 tăng so với Quý 4 năm 2022
  2. 13:42 30/01/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính riêng Quý 4 – Năm 2023 và Giải trình Lợi nhuận Quý 4 năm 2023 tăng so với Quý 4 năm 2022
  2. 13:41 30/01/2024
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Báo cáo tài chính Riêng Quý 3 năm 2023 và Giải trình Lợi nhuận tăng so với Quý 3 năm 2022
  2. 15:24 20/10/2023
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2023 và Giải trình Lợi nhuận tăng so với Quý 3 năm 2022
  2. 15:23 20/10/2023
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT BCTC hợp nhất bán niên năm 2023 đã soát xét - Giải trình Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2023 bị lỗ và giải trình chênh lệch Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu 2022 đã soát xét
  2. 19:40 12/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT BCTC riêng bán niên năm 2023 đã soát xét - Giải trình Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2023 bị lỗ và giải trình chênh lệch Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu 2022 đã soát xét
  2. 18:53 12/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán - Giải trình Lợi nhuận năm 2022 đã kiểm toán so với Lợi nhuận năm 2021 đã kiểm toán và Giải trình chênh lệnh trước và sau kiểm toán
  2. 18:05 25/08/2023
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT BCTC riêng năm 2022 đã được kiểm toán - Giải trình Lợi nhuận năm 2022 đã kiểm toán so với Lợi nhuận năm 2021 đã kiểm toán và Giải trình chênh lệnh trước và sau kiểm toán
  2. 18:03 25/08/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2023 và Giải trình Lợi nhuận Quý 2 năm 2023 tăng/giảm so với Quý 2 năm 2022
  2. 10:47 29/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính riêng Angimex Quý 2 năm 2023 và Giải trình Lợi nhuận Quý 2 năm 2023 tăng/giảm so với Quý 2 năm 2022
  2. 10:46 29/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2023 và Giải trình Lợi nhuận Quý 1/2023 giảm so với Quý 1/2022
  2. 14:49 28/04/2023
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2023 và Giải trình Lợi nhuận Quý 1/2023 giảm so với Quý 1/2022
  2. 14:47 28/04/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2022 - Giải trình lợi nhuận Quý 4 năm 2022 giảm so với Quý 4 năm 2021
  2. 15:04 30/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2022 - Giải trình lợi nhuận Quý 4 năm 2022 giảm so với Quý 4 năm 2021
  2. 15:00 30/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2022 và Giải trình Lợi nhuận Quý 3 năm 2022 giảm so Quý 3 năm 2021
  2. 20:15 28/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. BCTC riêng Quý 3 năm 2022 và Giải trình Lợi nhuận Quý 3 năm 2022 giảm so Quý 3 năm 2021
  2. 20:15 28/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2022
  2. 17:47 26/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2022
  2. 17:46 26/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình lợi nhuận 6 tháng Năm 2022 so với 6 tháng Năm 2021
  2. 17:46 26/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2022
  2. 15:41 29/07/2022
  3. DOWNLOAD