Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2024. Giải trình chênh lệch Lợi nhuận Quý 1 năm 2024 so với Quý 1 năm 2023.
  2. 10:20 26/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính riêng Quý 1 năm 2024. Giải trình chênh lệch Lợi nhuận Quý 1 năm 2024 so với Quý 1 năm 2023.
  2. 10:15 26/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán. Giải trình Lợi nhuận năm 2023 đã kiểm toán so với Lợi nhuận năm 2022 đã kiểm toán, Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán và Giải trình ý kiến không chấp nhận toàn phần của Công ty kiểm toán.
  2. 16:52 25/03/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán. Giải trình Lợi nhuận năm 2023 đã kiểm toán so với Lợi nhuận năm 2022 đã kiểm toán, Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán và Giải trình ý kiến không chấp nhận toàn phần của Công ty kiểm toán.
  2. 16:52 25/03/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 – Năm 2023 và Giải trình Lợi nhuận Quý 4 năm 2023 tăng so với Quý 4 năm 2022
  2. 13:42 30/01/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính riêng Quý 4 – Năm 2023 và Giải trình Lợi nhuận Quý 4 năm 2023 tăng so với Quý 4 năm 2022
  2. 13:41 30/01/2024
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Báo cáo tài chính Riêng Quý 3 năm 2023 và Giải trình Lợi nhuận tăng so với Quý 3 năm 2022
  2. 15:24 20/10/2023
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2023 và Giải trình Lợi nhuận tăng so với Quý 3 năm 2022
  2. 15:23 20/10/2023
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT BCTC hợp nhất bán niên năm 2023 đã soát xét - Giải trình Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2023 bị lỗ và giải trình chênh lệch Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu 2022 đã soát xét
  2. 19:40 12/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT BCTC riêng bán niên năm 2023 đã soát xét - Giải trình Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2023 bị lỗ và giải trình chênh lệch Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu 2022 đã soát xét
  2. 18:53 12/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán - Giải trình Lợi nhuận năm 2022 đã kiểm toán so với Lợi nhuận năm 2021 đã kiểm toán và Giải trình chênh lệnh trước và sau kiểm toán
  2. 18:05 25/08/2023
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT BCTC riêng năm 2022 đã được kiểm toán - Giải trình Lợi nhuận năm 2022 đã kiểm toán so với Lợi nhuận năm 2021 đã kiểm toán và Giải trình chênh lệnh trước và sau kiểm toán
  2. 18:03 25/08/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2023 và Giải trình Lợi nhuận Quý 2 năm 2023 tăng/giảm so với Quý 2 năm 2022
  2. 10:47 29/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính riêng Angimex Quý 2 năm 2023 và Giải trình Lợi nhuận Quý 2 năm 2023 tăng/giảm so với Quý 2 năm 2022
  2. 10:46 29/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2023 và Giải trình Lợi nhuận Quý 1/2023 giảm so với Quý 1/2022
  2. 14:49 28/04/2023
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2023 và Giải trình Lợi nhuận Quý 1/2023 giảm so với Quý 1/2022
  2. 14:47 28/04/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2022 - Giải trình lợi nhuận Quý 4 năm 2022 giảm so với Quý 4 năm 2021
  2. 15:04 30/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2022 - Giải trình lợi nhuận Quý 4 năm 2022 giảm so với Quý 4 năm 2021
  2. 15:00 30/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2022 và Giải trình Lợi nhuận Quý 3 năm 2022 giảm so Quý 3 năm 2021
  2. 20:15 28/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. BCTC riêng Quý 3 năm 2022 và Giải trình Lợi nhuận Quý 3 năm 2022 giảm so Quý 3 năm 2021
  2. 20:15 28/10/2022
  3. DOWNLOAD