Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2022 - Giải trình lợi nhuận Quý 4 năm 2022 giảm so với Quý 4 năm 2021
  2. 15:04 30/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2022 - Giải trình lợi nhuận Quý 4 năm 2022 giảm so với Quý 4 năm 2021
  2. 15:00 30/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. BCTC hợp nhất Quý 3 năm 2022 và Giải trình Lợi nhuận Quý 3 năm 2022 giảm so Quý 3 năm 2021
  2. 20:15 28/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. BCTC riêng Quý 3 năm 2022 và Giải trình Lợi nhuận Quý 3 năm 2022 giảm so Quý 3 năm 2021
  2. 20:15 28/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2022
  2. 17:47 26/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2022
  2. 17:46 26/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình lợi nhuận 6 tháng Năm 2022 so với 6 tháng Năm 2021
  2. 17:46 26/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2022
  2. 15:41 29/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính riêng Quý 2 năm 2022
  2. 15:41 29/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình Lợi nhuận Quý 2 năm 2022 giảm so với Quý 2 năm 2021
  2. 15:40 29/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2022
  2. 17:56 26/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính riêng Quý 1 năm 2022
  2. 17:55 26/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình Lợi nhuận Quý 1 năm 2022 tăng so với Quý 1 năm 2021
  2. 17:54 26/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán
  2. 15:51 24/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán
  2. 15:50 24/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình lợi nhuận Năm 2021 tăng so với Năm 2020
  2. 15:49 24/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2021
  2. 16:48 27/01/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính riêng Quý 4 năm 2021
  2. 16:48 27/01/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình Lợi nhuận Quý 4 năm 2021 tăng so với Quý 4 năm 2020
  2. 16:47 27/01/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2021
  2. 17:00 18/10/2021
  3. DOWNLOAD