Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2023
  2. 17:02 12/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2022 điều chỉnh (Điều chỉnh số liệu tài chính tự lập của Báo cáo thường niên đã phát hành vào tháng 6/2023 theo số liệu của Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán ngày 24/8/2023)
  2. 17:18 12/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2022
  2. 09:00 28/06/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2021
  2. 09:04 16/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2020.
  2. 12:40 12/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2019.
  2. 12:39 09/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2018.
  2. 12:37 21/03/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2017.
  2. 12:34 13/03/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2016.
  2. 12:33 05/04/2017
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2015.
  2. 12:30 28/03/2016
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2014.
  2. 12:28 10/04/2015
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2013.
  2. 12:26 02/04/2014
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2012.
  2. 12:25 22/03/2013
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2011.
  2. 12:07 03/02/2012
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2010.
  2. 12:05 14/02/2011
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2009.
  2. 12:02 30/03/2010
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2008.
  2. 11:57 04/03/2009
  3. DOWNLOAD