Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Báo cáo thường niên năm 2022 điều chỉnh (Điều chỉnh số liệu tài chính tự lập của Báo cáo thường niên đã phát hành vào tháng 6/2023 theo số liệu của Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán ngày 24/8/2023)
  2. 17:18 12/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2022
  2. 09:00 28/06/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2021
  2. 09:04 16/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2020.
  2. 12:40 12/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2019.
  2. 12:39 09/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2018.
  2. 12:37 21/03/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2017.
  2. 12:34 13/03/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2016.
  2. 12:33 05/04/2017
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2015.
  2. 12:30 28/03/2016
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2014.
  2. 12:28 10/04/2015
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2013.
  2. 12:26 02/04/2014
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2012.
  2. 12:25 22/03/2013
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2011.
  2. 12:07 03/02/2012
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2010.
  2. 12:05 14/02/2011
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2009.
  2. 12:02 30/03/2010
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thường niên năm 2008.
  2. 11:57 04/03/2009
  3. DOWNLOAD