Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS

Giải pháp của angimex cho các khó khăn hiện tại

30/12/2022 | 11:09

Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2022, Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, Hose: AGM) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Nội dung Đại hội nhấn mạnh vấn đề tài chính, xử lý tài sản và vấn đề nhân sự để phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023.

Trái phiếu và phương án xử lý tài sản

Nói riêng về các Gói Trái phiếu mà Angimex đã phát hành vào tháng 11/2021 và tháng 03/2022 với mục đích đầu tư mua các nhà máy gạo và góp vốn vào công ty con để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi lâu đời của Angimex, tất cả các Gói Trái phiếu đều có tài sản bảo đảm và có sự phê duyệt, cho phép phát hành của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên tình trạng hiện nay đang bị quá hạn thanh toán, nguyên nhân là do các sự kiện bất khả kháng về nhân sự xảy ra trong thời gian qua; bên cạnh đó, chính sách tiền tệ bị thắt chặt trên thị trường tài chính hiện nay cũng mang lại nhiều khó khăn cho Angimex nói riêng và các công ty khác trên thị trường nói chung.

giai phap cua angimex cho cac kho khan hien tai

Do đó, Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt kế hoạch xử lý tài sản cho các Gói Trái phiếu của Công ty. Sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29/12/2022, Angimex sẽ tổ chức Hội nghị Chủ sở hữu Trái phiếu để thông báo với Quý Trái chủ về kế hoạch thực hiện nghĩa vụ của Angimex đối với các Gói Trái phiếu mà Công ty đã phát hành, theo tinh thần các thông tin mà Công ty đã gửi đến Trái chủ.

Giải pháp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29/12/2022 đã thông qua Tờ trình số 31/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu doanh thu đạt được là 4.011 tỷ đồng, tăng 111,20% so với ước thực hiện năm 2022, lợi nhuận trước thuế đạt 10 tỷ đồng. Việc Angimex đặt ra mục tiêu kinh doanh năm 2023 phù hợp với tình hình hiện tại là để tập trung vào các ngành hàng kinh doanh cốt lõi, giúp Angimex định hình và quay lại quỹ đạo vốn có với các giải pháp được nêu trong Kế hoạch kinh doanh 2023.

giai phap cua angimex cho cac kho khan hien tai

Về Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Angimex, Đại hội đã thông qua đơn xin từ nhiệm của 02 (hai) Thành viên Hội đồng quản trị: Thạc sĩ Nghiêm Hải Anh – Chủ tịch HĐQT – và ông Vũ Ngọc Long, từ nhiệm của bà Huỳnh Thị Kim Oanh – Thành viên Ban Kiểm Soát. Đại hội đã bầu các tân Thành viên HĐQT mới là ông Phạm Trung Kiên, ông Nguyễn Đồng Giang và tân Thành viên Ban Kiểm Soát là ông Huỳnh Minh Phương.

ThS. Nghiêm Hải Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội – đã gửi lời trấn an sâu sắc đến các Nhà đầu tư Trái phiếu của Angimex: “Tôi cùng các Thành viên Hội đồng quản trị đã dành nhiều tâm huyết trong 6 tháng qua để hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ tái cấu trúc giai đoạn 1. Chắc chắn rằng việc tái cấu trúc trong giai đoạn 2 sẽ thành công tốt đẹp để đưa Angimex phát triển một cách bền vững.”

Bài viết khác