Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) – Năm 2023
  2. 16:01 29/01/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2023
  2. 10:22 29/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty Năm 2022
  2. 19:00 30/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2022
  2. 20:00 29/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021
  2. 20:32 30/01/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021
  2. 10:54 29/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2020.
  2. 13:34 30/01/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng năm 2020.
  2. 13:36 30/07/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Danh sách cổ đông nội bộ (Theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng năm 2020).
  2. 13:35 30/07/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Người có liên quan (Theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng năm 2020).
  2. 13:35 30/07/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2019.
  2. 13:34 20/01/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Danh sách cổ đông nội bộ (Theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2019).
  2. 13:33 20/01/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Danh sách về người có liên quan ( Theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2019).
  2. 13:32 20/01/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng năm 2019.
  2. 13:32 30/07/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Danh sách cổ đông nội bộ ( Theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng năm 2019).
  2. 13:31 30/07/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Danh sách về người có liên quan (Theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng năm 2019)
  2. 13:30 30/07/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2018.
  2. 13:29 28/01/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Danh sách cổ đông nội bộ ( Theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2018).
  2. 13:29 28/01/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Danh sách về người có liên quan ( Theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2018).
  2. 13:28 28/01/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng năm 2018.
  2. 13:27 25/07/2018
  3. DOWNLOAD