Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS

Angimex tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

23/04/2018 | 12:22

Ngày 20/4/2018, Angimex đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đến tham dự Đại hội có HĐQT, Ban điều hành, 24 cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại diện cho 16.955.520 cổ phần có quyền biểu quyết của Angimex, cùng đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tại phiên họp, các cổ đông đã nghe các báo cáo của HĐQT, báo cáo của TGĐ về kết quả kinh doanh, đầu tư, báo cáo tài chính, kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2018, báo cáo của BKS, các tờ trình.

Các cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung trên với tỷ lệ đồng thuận cao.

Cũng trong Đại hội lần này, việc từ nhiệm của các TV.HĐQT cũng đã được các cổ đông thông qua. Sau đó việc đề cử, ứng cử và bầu cử các vị trí trong HĐQT, BKS đã diễn ra. Kết quả, các ông Trịnh Văn Bảo và Nguyễn Ái đã trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

angimex to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2018
Các cổ đông đến tham dự Đại hội

angimex to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2018
BTC hỗ trợ các cổ đông làm thủ tục trước khi bước vào Đại hội

angimex to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2018
Quang cảnh Đại hội

angimex to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2018
Ông Võ Thanh Bào – Trưởng Ban Tổ chức, Giám đốc điều hành Công ty thông qua danh sách các Ban chuyên trách
và Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội

angimex to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2018
Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo Hội đồng quản trị và nội dung các Tờ trình

angimex to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2018
Bà Vũ Thu Mười – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình bày báo cáo Tổng Giám đốc

angimex to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2018
Ông Trần Hữu Hiệp – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo Ban Kiểm soát

angimex to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2018
Các cổ đông tham gia thảo luận tại Đại hội

angimex to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2018
Ông Huỳnh Thanh Tùng – Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử TV.HĐQT, TV.BKS

angimex to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2018
Các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử TV.HĐQT, TV.BKS

angimex to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2018
Các thành viên HĐQT và BKS ra mắt Đại hội

angimex to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien nam 2018
Bà Võ Thị Thanh Tuyết – Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội

Một số hình ảnh ghi nhận tại Đại hội:

Bài viết khác