Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS

Angimex gửi công văn Quý đối tác

21/04/2022 | 14:02

Hiện, Angimex đã bổ nhiệm Tân Chủ tịch HĐQT; các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Angimex và các Công ty thành viên vẫn diễn ra ổn định, bình thường theo kế hoạch định hướng Hội đồng quản trị đặt ra. Các quyền lợi, cam kết với đối tác được Angimex đảm bảo theo đúng các nội dung đã tuyên bố, ký kết.

angimex gui cong van quy doi tac

Bài viết khác