Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
 • ong  trinh van bao

  Ông. Trịnh Văn Bảo

  Chủ tịch HĐQT 
  • 2008-2014 Tư vấn độc lập - Phân tích đầu tư dự án 
  • 2014-2021 Công ty CP Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim (NKID) - Các chức vụ: Chuyên gia, Giám đốc dự án, Quản lý
  • 2018-2020 Công ty CP XNK An Giang (AGM) - Thành viên HĐQT
  • 2018-2020 Công ty CP Dược Lâm Đồng (LDP) - Thành viên HĐQT
  • 2019-2021 Công ty CP Giao Thông Long An (GTLA) - Tổng Giám đốc, TVHĐQT
  • T6/2021 đến nay Công ty CP Louis Capital (TGG) - Phó Chủ tịch HĐQT
  • T6/2021 đến nay Công ty CP Louis Holdings
 • ong  nguyen le van

  Ông. Nguyễn Lê Văn

  Thành Viên HĐQT 
  • Từ 2005 đến 2007 Nhân viên Kiểm toán Công ty Kiểm toán DTL 
  • Từ 2007 đến 2009 Phó Phòng phân tích đầu tư Công ty CP Đầu tư Sao Việt 
  • Từ 2009 đên 2010 Trưởng Phòng tư vấn TCDN Công ty CP Chứng Khoán Gia Quyền 
  • Từ 2010 đến nay Giám đốc tư vấn TCDN Công ty CP Chứng khoán Beta 
  • Hiện tại làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần CIC39 
  • Hiện tại làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Giáo dục Đà Nẵng 
  • Hiện tại làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sametel
  • Hiện tại làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Louis Holdings 
 • ong  dang doan kien

  Ông. Đặng Doãn Kiên

  Thành Viên HĐQT
  • Từ 2010 đến 2013 Tổng giám đốc quỹ Aureos Capital (Vietnam)
  • Từ 2013 đến 2014 Giám đốc một bộ phận tư vấn tại Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán PWC ( Việt Nam) 
  • Từ 5/2014 đến nay Phó chủ tịch (phụ trách đầu tư) Công ty CP Giao Nhận và vận chuyển Indo Trần (ITL) 
  • Từ 4/2015 đến nay Thành viên HĐQT CTCP Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex (VTX) 
  • Từ 4/2017 đến 6/2021 Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn xây dựng Hoà Bình (HBC) 
  • Từ 4/2018 đến nay Thành viên HĐQT Công ty CP Kho Vận Miền Nam (STG)
  • Từ 6/2020 đến nay Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Đường Sông Miền Nam (SWC)
  • Từ 5/2021 đến nay Thành viên HĐQT Công ty CP Cảng Đồng Nai (PDN)
  • Từ 9/2020 đến nay Chủ tịch HĐTV Công ty THHH North Star Logistics