Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ( Theo Quyết định của HĐQT về việc ban hành các Quy chế quản lý nội bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang).
  2. 13:44 26/04/2012
  3. DOWNLOAD
  1. Quy chế họp Đại hội cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ( Theo Quyết định của HĐQT về việc ban hành các Quy chế quản lý nội bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang).
  2. 13:44 26/04/2012
  3. DOWNLOAD
  1. Quy chế lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý cấp cao Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Theo Quyết định của HĐQT về việc ban hành các Quy chế quản lý nội bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang).
  2. 13:43 26/04/2012
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc ban hành Quy chế Quản trị Công ty
  2. 13:42 14/03/2012
  3. DOWNLOAD
  1. Quy chế Quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang ( Theo Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc ban hành Quy chế Quản trị Công ty).
  2. 13:41 14/03/2012
  3. DOWNLOAD
  1. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (ngày 23 tháng 4 năm 2011).
  2. 13:37 23/04/2011
  3. DOWNLOAD