Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Báo cáo của Ban kiểm soát.
  2. 18:18 08/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.
  2. 18:16 08/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch 2021.
  2. 18:15 08/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình thù lao khen thưởng HĐQT, BKS, Thư ký 2021.
  2. 18:14 08/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2021.
  2. 18:13 08/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình sửa đổi Điều lệ và các Quy chế.
  2. 18:13 08/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
  2. 18:12 08/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
  2. 18:11 08/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Dự thảo mới Quy chế hoạt động của HĐQT.
  2. 18:10 08/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
  2. 18:09 08/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Đính kèm Dự thảo mới Quy chế hoạt động của BKS
  2. 18:08 08/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo ứng cử đề cử thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2021 – 2025).
  2. 18:06 24/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Đính kèm Đơn ứng cử TV HĐQT.
  2. 18:04 24/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Đơn ứng cử TV BKS.
  2. 18:04 24/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Sơ yếu lý lịch TV HĐQT/ TV BKS.
  2. 18:03 24/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2021.
  2. 18:00 24/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Giấy UQ tham dự (Theo Thông báo mời họp DHDCD năm 2021).
  2. 17:59 24/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
  2. 17:54 24/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
  2. 17:51 13/06/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
  2. 17:26 13/06/2020
  3. DOWNLOAD