Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. CBTT về Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
  2. 21:14 24/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021
  2. 21:00 22/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021
  2. 21:00 22/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021
  2. 09:36 20/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021
  2. 09:02 20/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu ESOP
  2. 21:35 19/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021
  2. 21:33 19/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình phê chuẩn miễn nhiệm và thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025
  2. 21:32 19/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình phê chuẩn miễn nhiệm và thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025
  2. 21:32 19/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông tin ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 của cổ đông/nhóm cổ đông
  2. 18:00 12/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS thay thế nhiệm kỳ 2021 - 2025
  2. 21:16 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2021 - 2025
  2. 21:15 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS thay thế nhiệm kỳ 2021 - 2025
  2. 21:15 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại ĐHĐCĐ bất thường 2021
  2. 21:13 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
  2. 21:12 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký tại ĐHĐCĐ bất thường 2021
  2. 21:11 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
  2. 21:09 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường
  2. 21:08 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo mời họp trực tuyến ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
  2. 21:07 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
  2. 21:01 23/06/2021
  3. DOWNLOAD