Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. CBTT về việc (1) Không tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 và (2) Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  2. 18:31 11/01/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT hủy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (được sắp xếp tổ chức vào ngày 30/12/2021)
  2. 15:13 29/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo về việc thay đổi Thời gian và Địa điểm họp ĐHĐCĐ bất thường Lần 2 – Năm 2021
  2. 14:20 09/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Các tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2021 đang được tiếp tục cập nhật
  2. 18:00 16/11/2021
  1. Bộ thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát thay thế (nhiệm kỳ 2021 – 2025)
  2. 17:00 16/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát thay thế (nhiệm kỳ 2021 – 2025)
  2. 16:59 16/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình phê chuẩn miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2021 – 2025)
  2. 16:59 16/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình điều chỉnh việc chi cổ tức năm 2020 (Đang cập nhật)
  2. 16:58 16/11/2021
  1. Tờ trình sửa đổi nội dung Điều lệ Angimex
  2. 16:58 16/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Đang cập nhật)
  2. 16:57 16/11/2021
  1. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Ban kiểm soát
  2. 11:04 30/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quy chế làm việc
  2. 11:04 30/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký.
  2. 11:03 30/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
  2. 11:02 30/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
  2. 11:02 30/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo mời họp trực tuyến – ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
  2. 11:02 30/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021
  2. 13:39 29/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường (trực tuyến)
  2. 14:58 21/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo của VSD về việc hủy thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. (Ngày đăng ký cuối cùng 15/9/2021)
  2. 14:57 21/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách Người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
  2. 17:00 12/10/2021
  3. DOWNLOAD