Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
  2. 18:30 29/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
  2. 18:29 29/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang. (Sửa đổi lần thứ bảy, ngày 29 tháng 4 năm 2021)
  2. 18:29 29/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Chương trình Đại hội năm 2021.
  2. 18:28 08/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký tại Đại hội.
  2. 18:27 08/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quy chế làm việc tại Đại hội năm 2021.
  2. 18:26 08/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quy chế bầu cử tại Đại hội năm 2021.
  2. 18:25 08/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo của HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021.
  2. 18:24 08/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ lần thứ III (2016 – 2020).
  2. 18:24 08/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo của TGĐ về KQKD, đầu tư năm 2020 và KHKD, đầu tư năm 2021
  2. 18:23 08/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán
  2. 18:21 08/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.
  2. 18:20 08/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo của Ban kiểm soát.
  2. 18:18 08/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.
  2. 18:16 08/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch 2021.
  2. 18:15 08/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình thù lao khen thưởng HĐQT, BKS, Thư ký 2021.
  2. 18:14 08/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2021.
  2. 18:13 08/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình sửa đổi Điều lệ và các Quy chế.
  2. 18:13 08/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
  2. 18:12 08/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
  2. 18:11 08/04/2021
  3. DOWNLOAD