Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán
  2. 20:24 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  2. 20:24 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Quy chế làm việc & Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV.HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
  2. 20:24 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình về việc thành lập Đoàn chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
  2. 20:23 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình về việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2020 (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
  2. 20:23 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình về việc dừng thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được phê duyệt trong năm 2021 (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
  2. 20:22 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
  2. 20:22 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình về Thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022 (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
  2. 20:21 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
  2. 20:21 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
  2. 20:20 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
  2. 20:19 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
  2. 20:17 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
  2. 20:17 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình về việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
  2. 20:16 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
  2. 20:16 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo đề cử, ứng cử TV.HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2021-2025 (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
  2. 20:14 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
  2. 18:00 18/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo số 125/TB-SGDHCM ngày 25/1/2022 của HOSE về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (theo Ngày đăng ký cuối cùng 09/02/2022)
  2. 09:35 26/01/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo số 122/TB-SGDHCM ngày 25/1/2022 của HOSE về việc hủy Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường Năm 2021 (theo Ngày đăng ký cuối cùng 21/10/2021)
  2. 09:32 25/01/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Công văn số 526/CNVSD-ĐK ngày 25/1/2022 của VSD – Chi nhánh tại TP.HCM – về việc hủy Danh sách Người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường (theo Ngày đăng ký cuối cùng 21/10/2021)
  2. 09:29 25/01/2022
  3. DOWNLOAD