Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Tờ trình v/v thành lập các Ban chuyên trách, đề cử Chủ tọa và Thư ký tại ĐHĐCĐ thường niên 2013.
  2. 10:10 09/03/2013
  3. DOWNLOAD
  1. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2013.
  2. 10:10 09/03/2013
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình về thù lao, khen thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2013.
  2. 10:08 09/03/2013
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ Công ty.
  2. 10:04 09/03/2013
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
  2. 10:02 09/03/2013
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2013.
  2. 13:30 28/12/2012
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông 2013.
  2. 13:29 28/12/2012
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
  2. 13:27 20/03/2012
  3. DOWNLOAD
  1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
  2. 13:27 20/03/2012
  3. DOWNLOAD
  1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.
  2. 13:24 20/03/2012
  3. DOWNLOAD
  1. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2012.
  2. 13:22 20/03/2012
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo họp ĐHDCD thường niên năm 2012.
  2. 13:26 01/03/2012
  3. DOWNLOAD
  1. Giấy đăng ký tham dự cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2012.
  2. 13:20 01/03/2012
  3. DOWNLOAD
  1. Giấy ủy quyền (cá nhân ủy quyền cá nhân) tham dự ĐHCĐ thường niên 2012.
  2. 13:16 01/03/2012
  3. DOWNLOAD
  1. Giấy ủy quyền (tổ chức ủy quyền cá nhân) tham dự ĐHCĐ thường niên 2012.
  2. 13:14 01/03/2012
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế (nhiệm kỳ 2011 – 2015).
  2. 13:13 01/03/2012
  3. DOWNLOAD
  1. Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế (nhiệm kỳ 2011 – 2015).
  2. 13:12 01/03/2012
  3. DOWNLOAD
  1. Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế (nhiệm kỳ 2011 – 2015).
  2. 13:08 01/03/2012
  3. DOWNLOAD
  1. Giấy ủy quyền đề cử, ứng cử thành viên HDQT thay thế.
  2. 13:06 01/03/2012
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết ĐHCĐ xin ý kiến bằng văn bản 2011.
  2. 13:02 29/12/2011
  3. DOWNLOAD