Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Giấy đăng ký tham dự ĐHCĐ thường niên 2010.
  2. 10:30 08/04/2010
  3. DOWNLOAD
  1. Giấy ủy quyền (dành cho cá nhân) tham dự ĐHCĐ thường niên 2010
  2. 10:27 08/04/2010
  3. DOWNLOAD
  1. Giấy ủy quyền (dành cho tổ chức) tham dự ĐHCĐ thường niên 2010.
  2. 10:25 08/04/2010
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên 2010
  2. 10:52 23/03/2010
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009.
  2. 10:24 21/03/2009
  3. DOWNLOAD
  1. Biên bản Đại hội cổ đông năm 2009.
  2. 10:23 21/03/2009
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập 2007.
  2. 10:21 18/12/2007
  3. DOWNLOAD
  1. Biên bản Đại hội cổ đông thành lập 2007.
  2. 00:10 18/12/2007
  3. DOWNLOAD