Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  2. 15:10 15/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  2. 15:00 15/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (đã cập nhật)
  2. 10:39 07/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông tin về việc Đề cử TV.HĐQT thay thế của Cổ đông lớn Công ty CP Louis Holdings
  2. 14:37 03/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo năm 2021 của Hội đồng quản trị (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
  2. 20:26 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo năm 2021 của Tổng Giám đốc (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
  2. 20:25 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
  2. 20:25 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán
  2. 20:24 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  2. 20:24 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Quy chế làm việc & Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV.HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
  2. 20:24 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình về việc thành lập Đoàn chủ tọa, các Ban chuyên trách và Thư ký (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
  2. 20:23 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình về việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2020 (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
  2. 20:23 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình về việc dừng thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được phê duyệt trong năm 2021 (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
  2. 20:22 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
  2. 20:22 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình về Thù lao, khen thưởng HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022 (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
  2. 20:21 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
  2. 20:21 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
  2. 20:20 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
  2. 20:19 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
  2. 20:17 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)
  2. 20:17 22/02/2022
  3. DOWNLOAD