Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Louis Holdings (tổ chức có liên quan của Người nội bộ: Ông Đỗ Thành Nhân – Chủ tịch HĐQT)
  2. 15:40 06/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Louis Holdings (tổ chức có liên quan của Người nội bộ: Ông Đỗ Thành Nhân – Chủ tịch HĐQT)
  2. 15:37 06/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thay đổi địa điểm của Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 21:09 16/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Phạm Nguyễn Thanh Xuân
  2. 11:10 10/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Huỳnh Mỹ Loan
  2. 11:09 10/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) thông qua: Phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản.
  2. 21:22 08/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về ngày Công ty Cổ phần Louis Holdings trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu (Đã mua 1.485.950 cổ phiếu AGM vào ngày 5/11/2021)
  2. 16:39 08/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Ông Đỗ Thành Nhân – Chủ tịch HĐQT Angimex – đã bán 1.485.950 cổ phần AGM ngày 5/11/2021
  2. 16:22 08/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Louis Holdings – Mã chứng khoán ALL – đăng ký giao dịch mua 4.000.000 cổ phiếu AGM (Công ty CP Louis Holdings là Tổ chức có liên quan của Người nội bộ: Ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch HĐQT Angimex)
  2. 15:16 02/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ: Ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch HĐQT Angimex đăng ký giao dịch bán 1.485.950 cổ phiếu AGM
  2. 15:14 02/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trực tuyến – Lần 2 - Năm 2021
  2. 14:41 29/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Công ty CP Louis Capital (TGG) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu AGM của người nội bộ và người có liên quan.
  2. 09:39 22/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Ngày 12/10/2021, Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Bá Ngọc – Thành viên Ban kiểm soát, thời gian xin từ nhiệm kể từ ngày 08/10/2021
  2. 14:58 12/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về việc điều chỉnh phương thức hợp tác đầu tư kinh doanh dự án Nhà Văn hóa Long Xuyên
  2. 11:20 01/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thay đổi thời gian và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường từ hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sang hình thức trực tuyến
  2. 19:52 30/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang là 0%
  2. 11:32 28/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 15:50 20/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Miễn nhiệm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đối với Ông Nguyễn Trung Kiên. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đối với Ông Võ Thanh Bào.
  2. 08:26 20/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo giao dịch cổ phiếu AGM của Cty cổ phần Louis Capital (TGG) - Tổ chức có liên quan với Chủ tịch HĐQT Angimex
  2. 10:00 18/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Công văn kiến nghị xác minh các tin đồn liên quan đến việc thao túng thị trường chứng khoán của Công ty Angimex
  2. 17:37 16/09/2021
  3. DOWNLOAD