Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. CBTT về việc (1) Không tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 và (2) Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
  2. 18:32 11/01/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu của SCIC – Tổ chức có liên quan của Người nội bộ (Ông Lê Văn Huy – Thành viên HĐQT) – đã bán 5.126.550 cổ phần AGM thông qua đấu giá và thực hiện chuyển quyền sở hữu qua VSD
  2. 17:10 07/01/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Kế hoạch Kinh doanh năm 2022 đã được Hội đồng quản trị thông qua
  2. 20:52 04/01/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Louis Holdings – Tổ chức có liên quan với Người nội bộ (Ông Đỗ Thành Nhân – Chủ tịch HĐQT) – Đã mua 5.126.550 cổ phần theo phương thức đấu giá cả lô cổ phần AGM của SCIC
  2. 17:33 04/01/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (“HĐQT”) thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
  2. 22:10 31/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) ký hợp đồng chuyển nhượng 49% phần vốn góp của Angimex tại Công ty TNHH Angimex Furious (AGM Furious) cho Công ty Cổ phần Louis Capital (là tổ chức có liên quan với người nội bộ Công ty)
  2. 09:43 31/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Bổ nhiệm Ông Quách Tất Liệt giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối sản xuất Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang. Miễn nhiệm Ông Ngọ Văn Trị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 21:12 30/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT hủy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (được sắp xếp tổ chức vào ngày 30/12/2021)
  2. 15:11 29/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT mua tài sản bằng nguồn tiền thu được từ việc phát hành Trái phiếu của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 15:14 24/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về việc Hoàn tất huy động nguồn vốn từ đợt phát hành Trái phiếu, Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn và Thay đổi tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ liên quan đến Trái phiếu
  2. 19:00 22/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo giao dịch cổ phiếu của SCIC (tổ chức có liên quan của Người nội bộ: Ông Lê Văn Huy – Thành viên HĐQT): Đăng ký giao dịch bán 5.126.550 cổ phần của AGM theo phương thức giao dịch đấu giá
  2. 15:46 21/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Louis Holdings (tổ chức có liên quan của Người nội bộ: Ông Đỗ Thành Nhân – Chủ tịch HĐQT): Đăng ký giao dịch mua 5.126.550 cổ phần của AGM theo phương thức giao dịch đấu giá
  2. 18:00 20/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Louis Holdings (tổ chức có liên quan của Người nội bộ: Ông Đỗ Thành Nhân – Chủ tịch HĐQT): đã mua 2.700.000 cổ phiếu của AGM
  2. 18:00 20/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về việc Angimex thành lập Công ty TNHH MTV Chế biến Lương thực Angimex
  2. 16:39 20/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về việc Ông Nguyễn Bá Ngọc tiếp tục nhiệm vụ của Thành viên Ban Kiểm soát
  2. 09:02 15/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo về việc thay đổi Thời gian và Địa điểm họp ĐHĐCĐ bất thường Lần 2 – Năm 2021
  2. 14:20 09/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) thông qua việc Góp vốn thành lập Công ty TNHH Thương mại Louis – Angimex
  2. 10:02 09/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thay đổi thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 2 - Năm 2021 bằng hình thức trực tuyến của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex).
  2. 09:56 09/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đầu tư tại Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex)
  2. 10:13 08/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Angimex góp vốn giai đoạn 2 vào Công ty con TNHH Angimex Furious với tổng giá trị là 20 tỷ đồng và tăng Vốn điều lệ của Công ty TNHH Angimex Furious từ 80 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng
  2. 18:00 07/12/2021
  3. DOWNLOAD