Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức còn lại của năm 2012 .
  2. 10:50 07/05/2013
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách chi cổ tức.
  2. 10:49 07/05/2013
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
  2. 19:34 28/03/2013
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013.
  2. 10:48 28/03/2013
  3. DOWNLOAD
  1. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết .
  2. 10:48 28/03/2013
  3. DOWNLOAD
  1. Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS thay thế nhiệm kỳ 2011 – 2015.
  2. 10:47 28/03/2013
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013 về mức cổ tức chi trả, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.
  2. 10:46 28/03/2013
  3. DOWNLOAD
  1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (đính kèm Nghị quyết số 145/NQ-HĐQT ngày 06/03/2013 của Hội đồng quản trị).
  2. 10:43 06/03/2013
  3. DOWNLOAD
  1. Thay đổi nội dung liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  2. 10:41 23/01/2013
  3. DOWNLOAD
  1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 13.
  2. 10:40 23/01/2013
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị về bổ sung ngành nghề, điều chỉnh cơ cấu tổ chức và thành lập các đơn vị trực thuộc.
  2. 10:39 05/11/2012
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị về ngày niêm yết và giá niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
  2. 10:38 05/11/2012
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị về tạm ứng cổ tức năm 2012 cho cổ đông.
  2. 10:38 05/11/2012
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị Quyết Hội Đồng Quản trị về thời gian dự kiến niêm yết cổ phiếu và điều chỉnh giá niêm yết.
  2. 10:36 13/09/2012
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh lúa giống và sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.
  2. 10:35 29/12/2011
  3. DOWNLOAD
  1. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.
  2. 10:34 22/09/2011
  1. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng.
  2. 10:34 21/02/2011
  1. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên và thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty.
  2. 10:30 08/12/2010
  3. DOWNLOAD
  1. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên và thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty.
  2. 10:26 29/11/2010
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên và thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty.
  2. 10:26 09/11/2010
  3. DOWNLOAD