Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Danh sách về người có liên quan ( Theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng năm 2018).
  2. 13:25 25/07/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan).
  2. 13:23 25/01/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2017 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan).
  2. 13:22 22/07/2017
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan).
  2. 13:21 20/01/2017
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2016 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan).
  2. 13:21 27/07/2016
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan).
  2. 13:20 28/01/2016
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2015 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan).
  2. 13:19 29/07/2015
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan).
  2. 13:18 28/01/2015
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2014 (đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan).
  2. 13:17 28/07/2014
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013.
  2. 13:16 22/01/2014
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2013.
  2. 13:15 29/07/2013
  3. DOWNLOAD
  1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan ( Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2013).
  2. 13:14 29/07/2013
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012.
  2. 12:29 24/01/2013
  3. DOWNLOAD
  1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan ( Theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012).
  2. 12:28 24/01/2013
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012.
  2. 12:27 27/07/2012
  3. DOWNLOAD
  1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan ( Theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012).
  2. 12:26 27/07/2012
  3. DOWNLOAD