Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc 2018.
  2. 00:57 11/03/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo kiểm toán 2018.
  2. 00:56 11/03/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Bảng cân đối kế toán 2018.
  2. 00:56 11/03/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2018.
  2. 00:55 11/03/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2018.
  2. 00:54 11/03/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính 2018.
  2. 00:54 11/03/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình Lợi nhuận năm 2018 tăng so với năm 2017.
  2. 00:52 11/03/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Bảng cân đối kế toán 2018 (Quý 4).
  2. 00:51 16/01/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2018 (Quý 4).
  2. 00:50 16/01/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2018 (Quý 4).
  2. 00:49 16/01/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính 2018 (Quý 4).
  2. 00:49 16/01/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình Lợi nhuận Quý IV năm 2018 tăng so với cùng kỳ.
  2. 00:48 16/01/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Bảng cân đối kế toán (Quý 3).
  2. 00:47 19/10/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Quý 3).
  2. 00:47 19/10/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Quý 3).
  2. 00:46 19/10/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính (Quý 3).
  2. 00:45 19/10/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình Lợi nhuận Quý III năm 2018 tăng so với cùng kỳ.
  2. 00:45 19/10/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc (6 tháng).
  2. 00:43 10/08/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo công tác soát xét Báo cáo tài chính (6 tháng).
  2. 00:43 10/08/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Bảng cân đối kế toán (6 tháng).
  2. 00:42 10/08/2018
  3. DOWNLOAD