Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Báo cáo Tài chính riêng Quý I năm 2020.
  2. 01:16 20/04/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình Lợi nhuận Quý I/2020 giảm so với Quý I/2019.
  2. 01:15 20/04/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán.
  2. 01:12 20/03/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.
  2. 01:12 20/03/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình Lợi nhuận 2019 tăng so với 2018.
  2. 01:11 20/03/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính riêng Quý IV năm 2019.
  2. 01:10 20/01/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý IV năm 2019.
  2. 01:09 20/01/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình Lợi nhuận Quý IV/2019 tăng/giảm so với Quý IV/2018.
  2. 01:08 20/01/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính riêng Quý III năm 2019.
  2. 01:07 17/10/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý III năm 2019.
  2. 01:07 17/10/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN của BCTC hợp nhất Quý III/2019 tăng so với Quý III/2018.
  2. 01:06 17/10/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính riêng 6 tháng năm 2019.
  2. 01:05 14/08/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2019.
  2. 01:04 14/08/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình lợi nhuận 6 tháng năm 2019 tăng so 6 tháng năm 2018.
  2. 01:03 14/08/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính riêng Quý II năm 2019.
  2. 01:03 18/07/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý II năm 2019.
  2. 01:02 18/07/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình lợi nhuận Quý II/2019 tăng so Quý II/2018.
  2. 01:01 18/07/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính riêng Quý I năm 2019.
  2. 01:00 19/04/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý I năm 2019.
  2. 00:59 19/04/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình lợi nhuận Quý I/2019 tăng so Quý I/2018.
  2. 00:58 19/04/2019
  3. DOWNLOAD