Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2019.
  2. 01:04 14/08/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình lợi nhuận 6 tháng năm 2019 tăng so 6 tháng năm 2018.
  2. 01:03 14/08/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính riêng Quý II năm 2019.
  2. 01:03 18/07/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý II năm 2019.
  2. 01:02 18/07/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình lợi nhuận Quý II/2019 tăng so Quý II/2018.
  2. 01:01 18/07/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính riêng Quý I năm 2019.
  2. 01:00 19/04/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý I năm 2019.
  2. 00:59 19/04/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình lợi nhuận Quý I/2019 tăng so Quý I/2018.
  2. 00:58 19/04/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc 2018.
  2. 00:57 11/03/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo kiểm toán 2018.
  2. 00:56 11/03/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Bảng cân đối kế toán 2018.
  2. 00:56 11/03/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2018.
  2. 00:55 11/03/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2018.
  2. 00:54 11/03/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính 2018.
  2. 00:54 11/03/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình Lợi nhuận năm 2018 tăng so với năm 2017.
  2. 00:52 11/03/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Bảng cân đối kế toán 2018 (Quý 4).
  2. 00:51 16/01/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2018 (Quý 4).
  2. 00:50 16/01/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2018 (Quý 4).
  2. 00:49 16/01/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính 2018 (Quý 4).
  2. 00:49 16/01/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình Lợi nhuận Quý IV năm 2018 tăng so với cùng kỳ.
  2. 00:48 16/01/2019
  3. DOWNLOAD