Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý III năm 2020.
  2. 01:24 19/10/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình Lợi nhuận hợp nhất Quý III/2020 giảm so với Quý III/2019.
  2. 01:23 19/10/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính riêng 6 tháng năm 2020 đã được soát xét.
  2. 01:22 14/08/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2020 đã được soát xét.
  2. 01:21 14/08/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình lợi nhuận 6 tháng năm 2020 giảm so 6 tháng năm 2019.
  2. 01:21 14/08/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính riêng Quý II năm 2020.
  2. 01:19 20/07/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý II năm 2020.
  2. 01:18 20/07/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình Lợi nhuận hợp nhất Quý II/2020 giảm so với Quý II/2019.
  2. 01:18 20/07/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính riêng Quý I năm 2020.
  2. 01:16 20/04/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình Lợi nhuận Quý I/2020 giảm so với Quý I/2019.
  2. 01:15 20/04/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán.
  2. 01:12 20/03/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.
  2. 01:12 20/03/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình Lợi nhuận 2019 tăng so với 2018.
  2. 01:11 20/03/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính riêng Quý IV năm 2019.
  2. 01:10 20/01/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý IV năm 2019.
  2. 01:09 20/01/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình Lợi nhuận Quý IV/2019 tăng/giảm so với Quý IV/2018.
  2. 01:08 20/01/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính riêng Quý III năm 2019.
  2. 01:07 17/10/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý III năm 2019.
  2. 01:07 17/10/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN của BCTC hợp nhất Quý III/2019 tăng so với Quý III/2018.
  2. 01:06 17/10/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính riêng 6 tháng năm 2019.
  2. 01:05 14/08/2019
  3. DOWNLOAD