Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Giải trình Lợi nhuận Quý 2 năm 2021 so với Quý 2 năm 2020.
  2. 15:30 19/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý I năm 2020.
  2. 01:16 29/05/2021
  1. Báo cáo Tài chính riêng Quý I năm 2021.
  2. 01:32 19/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý I năm 2021.
  2. 01:31 19/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình Lợi nhuận Quý 1 năm 2021 giảm so với Quý 1 năm 2020.
  2. 01:30 19/04/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán.
  2. 01:30 24/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.
  2. 01:29 24/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình Lợi nhuận 2020 giảm so với 2019.
  2. 01:28 24/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính riêng Quý IV năm 2020.
  2. 01:27 20/01/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý IV năm 2020.
  2. 01:26 20/01/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình Lợi nhuận Quý IV/2020 giảm so với Quý IV/2019.
  2. 01:26 20/01/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính riêng Quý III năm 2020.
  2. 01:25 19/10/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý III năm 2020.
  2. 01:24 19/10/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình Lợi nhuận hợp nhất Quý III/2020 giảm so với Quý III/2019.
  2. 01:23 19/10/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính riêng 6 tháng năm 2020 đã được soát xét.
  2. 01:22 14/08/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2020 đã được soát xét.
  2. 01:21 14/08/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình lợi nhuận 6 tháng năm 2020 giảm so 6 tháng năm 2019.
  2. 01:21 14/08/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính riêng Quý II năm 2020.
  2. 01:19 20/07/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Tài chính hợp nhất Quý II năm 2020.
  2. 01:18 20/07/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình Lợi nhuận hợp nhất Quý II/2020 giảm so với Quý II/2019.
  2. 01:18 20/07/2020
  3. DOWNLOAD